แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 13

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565   11 เม.ย. 65 34
1.ขออนุมัติเห็นชอบขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   11 เม.ย. 65 17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   11 พ.ค. 64 297
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   11 พ.ค. 64 246
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   11 พ.ค. 64 231
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563   11 พ.ค. 64 253
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564   5 เม.ย. 64 121
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.ขุมเงิน   5 ม.ค. 64 81
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   5 ม.ค. 64 73
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2563   5 ม.ค. 64 86
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2564   5 ม.ค. 64 82
การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   4 ม.ค. 64 70
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA ประจำปี 2564   2 ธ.ค. 63 72
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   2 พ.ย. 63 70
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ   2 พ.ย. 63 62
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   2 พ.ย. 63 67
ประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการจัดการความเสี่ยง   2 พ.ย. 63 68
ประกาศเจตจำนงสุจริต   2 พ.ย. 63 128
ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 63 165
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2 พ.ย. 63 66
ประกาศมาตรการการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ   2 พ.ย. 63 67
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน   2 พ.ย. 63 69
การบริหารความเสี่ยง อบต.ขุมเงิน   2 พ.ย. 63 72
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564   2 พ.ย. 63 62
รายงานการวิเคราะห์และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 63 73
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ปี พ.ศ. 2563   6 ม.ค. 63 56