ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 65 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 28 เม.ย. 65 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 28 เม.ย. 65 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 28 เม.ย. 65 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 28 เม.ย. 65 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 28 เม.ย. 65 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 28 เม.ย. 65 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 28 เม.ย. 65 26
การตรวจสอบรายงานการเงิน 8 เม.ย. 65 45
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 65 175
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 65 197
ขอความร่วมมือรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดเผาตอซังข้าว 24 ธ.ค. 64 2
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 3 พ.ย. 64 2
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ต.ค. 64 193
ประกาศเรื่องการใช้และควบคุมรถราชการ 1 ต.ค. 64 138
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง 1 ต.ค. 64 136
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 16 ส.ค. 64 2
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 29 มิ.ย. 64 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 18 มิ.ย. 64 3
กำหนดนโยบาย/มาตราการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 24 พ.ค. 64 3
ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. 20 พ.ค. 64 339
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน 14 พ.ค. 64 403
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 5 พ.ค. 64 441
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 64 461
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 22 เม.ย. 64 232
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสด 22 เม.ย. 64 250
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน 4 มี.ค. 64 258
ประกาศการใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้า 4 มี.ค. 64 164
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64 219
ประกาศ อบต.ขุมเงิน ลดภาษีฯ 1 ก.พ. 64 188