ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2565 18 ต.ค. 64 42
ประกาศเรื่องการใช้และควบคุมรถราชการ 1 ต.ค. 64 19
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง 1 ต.ค. 64 19
ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. 20 พ.ค. 64 111
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน 14 พ.ค. 64 155
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 5 พ.ค. 64 207
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 64 188
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 22 เม.ย. 64 146
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสด 22 เม.ย. 64 142
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน 4 มี.ค. 64 176
ประกาศการใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้า 4 มี.ค. 64 68
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 73
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งโส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 64 89
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64 134
ประกาศ อบต.ขุมเงิน ลดภาษีฯ 1 ก.พ. 64 99
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม 6 ม.ค. 64 165
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ธ.ค. 63 161
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน(โคโรนา2019) 28 ธ.ค. 63 128
แต่งตั้งผู้ผ่านอบรม 2 พ.ย. 63 136
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 2 พ.ย. 63 43
การควบคุมภายใน 19 ต.ค. 63 117
แบบ ปค4 19 ต.ค. 63 115
แบบ ปค5 19 ต.ค. 63 107
แบบ ปค1 19 ต.ค. 63 113
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบเดือนตุลาคม 19 ต.ค. 63 113
คำสั่งติดตามประเมินผล 19 ต.ค. 63 115
คำสั่งสำนักงาน 19 ต.ค. 63 111
คำสั่งแบ่งงานกองคลัง 19 ต.ค. 63 112
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง 19 ต.ค. 63 73
คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา 19 ต.ค. 63 116