องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

E-mail Address:

รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่านกรุณา  คลิ๊กที่นี่  หรือ(Root)   2009616_4962.gif สมัครสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

 

 

หน่วยงานในจังหวัด

 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลขุมเงิน

 

 

 ประวัติความเป็นมา

 

  

ตำบลขุมเงินเดิมแยกออกมาจากตำบลเขื่องคำ ลักษณะสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่เหมาะ สำหรับการทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ดินมีลักษณะดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะในการทำการประมงน้ำจืด มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

  

 สภาพทั่วไป

 

      1.1 ลักษณะที่ตั้ง

  

       องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองยโสธรตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 เป็นระยะทาง 2 ก.ม. และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร  เป็นระยะทาง 12 ก.ม.      

     

       1.2 เนื้อที่

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  มีพื้นที่ทั้งหมด  24   ตารางกิโลเมตร หรือ  14,980  ไร่

              -พื้นที่ทำการเกษตร   จำนวน   13,173     ไร่

              -พื้นที่อยู่อาศัย  จำนวน  980  ไร่  

              -พื้นที่สาธารณะประโยชน์  จำนวน  827 ไร่ 

 

       1.3 อาณาเขต

 

         ทิศตะวันออก  จดตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

        ทิศเหนือ จดตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร

        ทิศตะวันตก จดตำบลเขื่องคำ  อำเภอเมืองยโสธร

        ทิศใต้ จดลำน้ำชี อำเภอพนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด

 

       1.4 ลักษณะภูมิประเทศ

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  มีสภาพพื้นที่ราบลุ่มทิศเหนือสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายทิศใต้ดินเหนียวน้ำท่วมถึง

 

       1.5 ภูมิอากาศ

 

          ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ

             -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ มีนาคม- เมษายน

             -  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม - กันยายน

             -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 

 

        1.6 การปกครอง

 

            มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน

           -บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 1       -บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2        -บ้านเหลื่อม  หมู่ที่ 3        -บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4

           -บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5     -บ้านท่าค้อ  หมู่ที่ 6         -บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 7        -บ้านสะแนน  หมู่ที่ 8 

  

            1.6 ประชากร

  

          มีประชากร  ทั้งสิ้น   5,393  คน 

          แยกเป็นชาย   2,753  คน  หญิง   2,640 คน 

          มีจำนวน  1,216  ครัวเรือน 

 

 

 สภาพทางเศรษฐกิจ

  

 

1.1 อาชีพ

  

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  โดยมีอาชีพหลัก คือทำนาปลูกข้าว นาปี และนาปัง 
มีพื้นที่การทำนาทั้งหมด 13,138 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว เพื่อบริโภคและจำหน่าย
ทำไร่ มีพื้นที่การปลูกพืชไร่ทั้งหมด  2,132  ไร่ ทำสวน มีพื้นที่ปลูกพืชสวนและไม้ผล จำนวน 163 ไร่ ส่วนมาก
จะนิยมปลูกตามหัวไร่ปลายนาและตามสวนหลังบ้าน เช่น มะม่วง มะพร้าว และอาชีพรอง  คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

 


1.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
1.3 การปศุสัตว์

  

  
 ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง 

จำนวน   (ตัว)

โค

กระบือ

สุกร

เป็ด-ไก่

ห่าน

สุนัข

แมว

1,124

356

1,025

8,310

105

1,079

528

 


1.4 การอุตสาหกรรม 

  

 ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ และประกอบการในเขต  องค์การบริหารส่วน
ตำบลขุมเงิน

  

 

1.5 การท่องเที่ยว

 

 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่
 *  ที่ก่อเจดีย์ทรายประจำปี     ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์ดงหัวชี หมู่ที่ 8    บ้านขุมเงิน
 *  สวนสาธารณะประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ข้าง อ.บ.ต. ขุมเงิน หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน
 *  วังปลาเทโพ  (ปลาบึ่ง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ

  

  

การบริการพื้นฐาน 

  

 

1.1    การคมนาคม

  

มีเส้นทางหลวงหมายเลข   23  ผ่าน จากจังหวัดยโสธร  ถึง อุบลราชธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   12  ก.ม.  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  สภาพชำรุด  มีถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านเกือบเต็มทั่วหมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,6,7  นอกเหนือจากนั้น  บางส่วนยังเป็นถนนลูกรังสภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

  

1.2     การโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสาร

  

*    มีที่ทำการไปรษณีย์                         จำนวน                      -    แห่ง

 *    มีสถานีโทรคมนาคมอื่น                     จำนวน                      -    แห่ง

 *    มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์   จำนวน                 75   คู่สาย

 

1.3     การไฟฟ้า

  

*   ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 

  

1.4     แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  

*   ลำน้ำ , ลำห้วย                          จำนวน                      6  สาย

 *   บึง  ,หนองน้ำ และอื่น ๆ               จำนวน                    15 แห่ง  

  

1.5     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  

*    ฝาย                                     จำนวน                     2    แห่ง

 *    บ่อน้ำตื้น                              จำนวน                    132   แห่ง

 *    บ่อโยก                                จำนวน                    78   แห่ง

 *    สระน้ำสาธารณะ                        จำนวน                    20   แห่ง 

  

1.6     การประปา 

  

*    ระบบประปาภายในหมู่บ้าน                จำนวน                      8    แห่ง 

  

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  32,878
Today:  17
PageView/Month:  2,294