องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นเมืองน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง การคมนาคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็นแหล่งทำการเกษตร อินทรีย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000003
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000006
เดือนก่อน 000270
ปีนี้ 004278
ปีก่อน 004609
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2565 - 18 ต.ค. 64(ดู 42) 
  ประกาศเรื่องการใช้และควบคุมรถราชการ - 1 ต.ค. 64(ดู 19) 
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง - 1 ต.ค. 64(ดู 19) 
  ประชุมผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และส.อบต. - 20 พ.ค. 64(ดู 111) 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าแมลงวัน - 14 พ.ค. 64(ดู 155) 
  ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) - 5 พ.ค. 64(ดู 207) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ สลับวันเวลาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 5 พ.ค. 64(ดู 188) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 64(ดู 18) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 64(ดู 18) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 64(ดู 17) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 64(ดู 17) 

ภาพกิจกรรม

อบรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ (ดู 12)

ชุดสาธิตขยะอันตราย (ดู 9)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 225)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 237)

ดาวน์โหลดใหม่

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) : [11 พ.ย. 64]
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 : [1 พ.ย. 64]
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 556/2564 เรื่อง มอบอานาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : [28 มิ.ย. 64]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 : [11 พ.ค. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน : [11 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน : [11 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 : [11 พ.ค. 64]
  รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 (6 เดือนแรก) : [23 เม.ย. 64]
  ข้อบัญญัติ 2564 : [21 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร