E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลขุมเงิน จำนวน ๔ โรง(เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน(ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ ท่อทางส่งน้ำ (ตัวหนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ(นายประเสริฐ สุจิตร อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๑ บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ(นางอ่อนตา นักฟ้อน อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 8 บ้านสะแนน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ(นางสาวบวร ธงศรี บ้านท่าค้อ หมู่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองส่งเสริมการเกษตร(ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยตับเต่า หมู่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมเงิน อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมเงิน อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าค้อ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าค้อ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 65
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำคอนกรีตจากหน้าวัดทางทิศตะวันออก - บ้านนายบุญไหล สังคลุน บ้านขุมเงิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนางบุญส่ง บุญพรม บ้านท่าค้อ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ถนนสายทางเข้าบ้านขุมเงิน หมู่ที่ 7 เลียบถนน อบจ.ยส. 1-0062 สายแจ้งสนิท(ตาดทอง)-เขื่องคำ-ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง (กม.199) โดยวิธีคัดเลือก 17 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 17 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบ้านคุยตับเต่า โดยวิธีคัดเลือก 17 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบ้านคุยตับเต่า โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง (กม.199) โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะแนน หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 16 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 64
จ้างปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 8 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 8 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ย. 64
จ้างป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูองอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 9176 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 27 ต.ค. 64
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะแนน หมู่ที่ 2 14 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท โดยวิธีคัดเลือก 8 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง (กม.199) โดยวิธีคัดเลือก 1 ต.ค. 64