E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตำบลขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลขุมเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 13 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจาน - ถนนแจ้งสนิท 13 ก.ย. 64
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสะแนน หมู่ที่ ๒ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 13 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบ้านคุยตับเต่า 13 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง (กม.199) 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุชุดสาธิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1(สี่แยกศูนย์สาธิตการตลาดและสี่แยกบ้านนางสายตา ไตรจิตต์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุชุดสาธิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุชุดสาธิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญเรือง บุญเต็ม - บ่อขยะบ้านขุมเงิน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายจากท่าแคร์ไปกุดบ้านหนองบัว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง(สายจากสามแยกร่องม้า - ปากคลองกุดจับ บ้านสะแนน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเดิมเป็นหินคลุก(สายจากบ้านท่าค้อ-ปากกว้าง บ้านท่าค้อ หมู่6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 4(สายจากบ้านนายพงศธร เกษร - นานายนัย ถนัดทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง(ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - 19 ประจำปี 2564 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมโครงเหล็กเต็นท์และเปลี่ยนผ้าใบ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องวิทยุรับ-ส่ง)กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมโครงเหล็กเต็นท์และเปลี่ยนผ้าใบ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก(ทรายกำจัดลูกน้ำ,หัวเชื้อน้ำยากำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก(ทรายกำจัดลูกน้ำ,หัวเชื้อน้ำยากำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก(ทรายกำจัดลูกน้ำ,หัวเชื้อน้ำยากำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 64