กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางพรทิพย์ แสนสุข
ครู


นางรุ่งตะวัน ชื่นบาน
ครู


นางบุญเยี่ยม ล้วนศรี
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางวิราวรรณ ทองวิสุทธิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.วาสนา ค้าเกวียน
พนักงานทั่วไป