คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสมปอง อยู่คง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมพล พงษ์ขยัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายจำนง ชื่นบาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณรงค์ ประสมศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล