แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.4 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 65 19
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 2.2 แผนงานการพัฒนาการสวัสดิการสังคม   7 ม.ค. 65 17
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.3 แผนงานการพัฒนาการศึกษา   7 ม.ค. 65 18
หน้าปก คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   7 ม.ค. 65 18
ส่วนที่ 1 บทนำ   7 ม.ค. 65 21
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ขุมเงิน   7 ม.ค. 65 17
ส่วนที่ 5บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   7 ม.ค. 65 16
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.1แผนงานการพัฒนาคมและการขนส่ง   7 ม.ค. 65 16
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 1.2 แผนงานการพัฒนาการสาธารณสุข   7 ม.ค. 65 18
ส่วนที่ 5รายละเอียดโครงการ 1.3 แผนงานการพัฒนาผังเมืองและควบคุมอาคาร   7 ม.ค. 65 15
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.1 แผนงาน การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ   7 ม.ค. 65 13
ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 2.5 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   7 ม.ค. 65 15
สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 3.1 แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย 3.2 แผนงานการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย   7 ม.ค. 65 11
ส่่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ 4.1 -7.1   7 ม.ค. 65 11
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 65 12
ส่วนที่ 4 ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา   7 ม.ค. 65 12
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล   7 ม.ค. 65 10
บันทึกขออนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2562   7 ม.ค. 65 11
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   11 พ.ย. 64 15