แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ปี 2564   3 พ.ย. 63 49
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562   20 มิ.ย. 62 143
แผนการดำเนินงาน ปี 2562   20 มิ.ย. 62 152
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63   20 มิ.ย. 62 157
แผนอัตรากำลัง อบต.ขุมเงิน ปี 61-63   20 มิ.ย. 62 160
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   7 พ.ค. 62 244