กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรักชนก คำภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางมิ่งขวัญ โชติแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายเสถียร คำลือ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางสาวครองสุข วาจาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวหทัยรัตน์ บุญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปิยนันท์ ทิมโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววีระญาดา ทองมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ