สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสุขสมใจ แสนสุด
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09 8663 4042


นางชฎารัตน์ พัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 08 0159 1331


นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 08 1390 7242


จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 061 032 4647


นางสุพรรณี พายุบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 09 3951 9209


นายประจักษ์ มุ่งผล
นักการภารโรง (ทักษะ)
เบอร์โทร : 09 8082 6493


นายวิทยา สุทธิประภา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 06 3670 1497


นายวิทวัฒน์ เสงี่ยมประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 08 0587 9117


นางสาวกมลชนก แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 08 9626 4078


นางสาวปิ่นไทย แสนสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 06 2512 3881


นายบรรชา ประสมศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริลักษณ์ บุญเต็ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 09 8901 4014