หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 556/2564 เรื่อง มอบอานาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   28 มิ.ย. 64 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1/2564)   5 เม.ย. 64 14
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ที่ 45/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนราชการ   2 ก.พ. 64 11
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการ   1 ก.พ. 64 11
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 64 17
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   5 ม.ค. 64 14
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ปี 2564   5 ม.ค. 64 26
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ปี 2564   5 ม.ค. 64 24
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 64 14
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   5 ม.ค. 64 15
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 64 9
ประกาศ กจ.กท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ม.ค. 64 10
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)   5 ม.ค. 64 12
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่   5 ม.ค. 64 13
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี   5 ม.ค. 64 15
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลมีคำสั่งพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย   5 ม.ค. 64 9
นโยบายกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2564   5 พ.ย. 63 28
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ขุมเงิน 64   5 พ.ย. 63 25
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   2 พ.ย. 63 15
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564/2566)   2 พ.ย. 63 20
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564/2566) .rar   2 พ.ย. 63 14
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563   2 พ.ย. 63 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)   2 ต.ค. 63 12
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนวทางการลงโทษทางวินัย   2 ต.ค. 63 13