การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.ขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   29 เม.ย. 65 20